Súťažné pravidlá
Jazerná pstruhová liga 2019
„Trout Area Slovakia“

Poznámka: Oranžovou farbou sme vyznačili zmeny a dôležité informácie oproti predošlej sezóne.

1. USPORIADANIE PRETEKOV

Všetky preteky organizuje OZ TROUT AREA SLOVAKIA na komerčných vodách v spolupráci s majiteľom vody. Preteká sa na stojatej vode s hlavným zameraním na lov pstruha dúhového.

2. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pretekár je povinný zúčastniť sa všetkých pretekov, ktoré sú v termínovom kalendári Jazernej pstruhovej ligy, zverejnenom na daný rok na stránke troutarea.sk a dodržiavať všetky tu uvedené pravidlá.

3. BODOVANIE DO REBRÍČKA JEDNOTLIVCOV JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

Poradie je určené najlepším umiestnením pretekára v danom preteku. Výsledné celkové poradie je dané súčtom umiestnení za najlepších 5 jednotlivých kôl. V prípade neúčasti je pretekárovi za daný pretek priradené umiestnenie 51. Víťazí pretekár s najnižším celkovým súčtom.

4. POČET PRETEKÁROV JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

Maximálne 50 pretekárov.

5. ZOSTUPOVÉ PRAVIDLÁ – JAZERNÁ PSTRUHOVÁ LIGA

V ročníku 2019 vypadávajú z Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári s najvyšším súčtom umiestnení. Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje najnižší súčet z 3 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov – pri zhode sa postupuje chronologicky ďalej. Toto pravidlo neplatí na generálneho  sponzora ligy a členov výboru. O ich počet sa znižuje počet zostupujúcich.

6. POSTUPOVÉ PRAVIDLÁ – KVALIFIKÁCIA DO NASLEDUJÚCEHO ROČNÍKA JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

V ročníku 2020 môžu vstúpiť do Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári, okrem situácie vypadávajúceho generálneho sponzora a členov výboru, viď bod 5. Pretekári, ktorí majú záujem o vstup do ročníka 2020 – Klubu jazernej prívlače – vyplnia prihlasovací formulár a zašlú ho na „Klub jazernej prívlače“ do 1.3.2019. Prihláška je na internetovej stránke „Klubu jazernej prívlače“. Na kvalifikačné preteky sa prihlasuje každý kvalifikant samostatne, Trout Area Slovakia nijako nevstupuje do prihlasovania a vybavovania účasti na kvalifikačných pretekoch, iba spracováva výsledky prihlásených kvalifikantov.

Kvalifikačné preteky budú zverejnené v termínovom kalendári. Výsledky pretekárov sú sledované samostatne a je vytvorený rebríček postupovej súťaže – kvalifikácie. Z prihlásených pretekárov postupujú 5 pretekári. Počíta sa súčet 2 najlepších výsledkov z 3 pretekov. Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje:

a. najnižší súčet z 2 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov

b. najväčší počet chytených rýb za 2 preteky hodnotené v bode a.

7. TERMÍNOVÝ KALENDÁR JEDNOTLIVÝCH KÔL JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

Miesta konania pretekov a ich termíny budú zverejnené v dostatočnom predstihu v termínovom kalendári na troutarea.sk.

V prípade, že sa pretek z rôznych dôvodov neuskutoční, vedenie „Klubu jazernej prívlače“ rozhodne o ďalšom postupe.

8. PRIHLÁŠKA NA PRETEKY

Účastník Jazernej pstruhovej ligy sa prihlasuje a uhrádza štartovné na základe propozícii daného preteku, ktoré sa postupne zverejňujú na troutarea.sk. Úhradu štartovného na preteky si hradí pretekár zo svojich vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že pretekár zaplatí štartovné na pretek, preteku sa nezúčastní a neodhlási sa najneskôr do 48 hodín pred začiatkom preteku, štartovné sa nevracia.

9. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK (PRIHLÁŠKA) NA ROK 2019

Členský príspevok (prihláška) na rok 2019 – 30 Eur. Členský príspevok treba uhradiť do 31.1.2019. Zaplatením členského poplatku súhlasí účastník Jazernej pstruhovej ligy so stanovami klubu a súťažnými pravidlami Troutarea Slovakia a zaväzuje sa, že sa nimi bude riadiť.

10. ODHLÁSENIE PRETEKÁRA Z LIGY – ZÁNIK ČLENSTVA

Pretekárovi, ktorý sa na začiatku súťaže písomne odhlási z Jazernej pstruhovej ligy, alebo neuhradí na základe súťažných pravidiel do daného termínu štartovné, zaniká mu členstvo v Klube jazernej prívlače. V súťaži ho nahradí prvý zostupujúci zo súťaže bod. 6. V ďalších prípadoch sa postupuje chronologicky ďalej. V iných prípadoch rozhodne výbor Klubu jazernej prívlače.

11. BODOVANIE NA PRETEKOCH

Chytá sa systémom „dvojičky“. Každý pretekár si vyžrebuje lovné miesto, na ktorom bude loviť. Lovné miesto je označené číslom a je po oboch stranách čísla, do vzdialenosti vyznačenej sprejom. Súpera do dvojičky určí žreb. Pretekár s nepárnym číslom má za súpera pretekára s najbližším vyšším párnym číslom. A naopak, pretekár s párnym číslom má za súpera pretekára s najbližším nižším nepárnym číslom. V polovici každého kola si pretekári v dvojičke navzájom vymenia lovné miesta. Pokyn na zmenu miesta bude daný zvukovým signálom, pretekári si menia miesto bezprostredne po jeho zaznení a pokračujú v love na susednom lovnom mieste. V prípade nepárneho počtu pretekárov, sa pretekárovi, ktorý nemá súpera do dvojičky, započítava výsledok voči najbližšiemu pretekárovi po ľavej strane. Pretekár bez dvojice v polčase kola nemení lovné miesto, zostáva chytať na svojom vylosovanom štande.

Súťažiaci si vzájomne vo dvojičke kontrolujú dodržiavanie pravidiel a kontrolujú úlovky. Každú bodovanú rybu si súťažiaci započítava, pretekárovi s väčším počtom ulovených rýb rozhodca zapisuje do bodovacieho lístka 3 body, pretekárovi s menším počtom 0 bodov, v prípade rovnakého počtu ulovených majú obaja po 1,5 bode, v prípade remízy bez ulovenia ryby obaja po 1 bode. Teda:

výhra – 3 body,
remíza s ulovenou rybou – 1,5 boda,
remíza bez ulovenej ryby – 1 bod,
prehra – 0 bodov

Po ukončení kola je do bodovacieho lístka pretekárovi zapísaný počet ulovených rýb a počet dosiahnutých bodov, pretekár súperovi v dvojičke skontroluje jeho zápis, či zodpovedá skutočnosti a to potvrdí čitateľným zápisom svojho mena a priezviska a pripojí svoj podpis. Následne odovzdáva bodovací preukaz rozhodcovi a presúva sa na svoje ďalšie lovné miesto. Zaseknutá ryba musí byť zdolaná v príslušnom sektore a musí byť zdolaná, tzn. v podberáku nad hladinou, do signálu konca kola. Ryba zdolaná po signále nie je uznaná. V prípade nahodenia nástrahy mimo sektor, súper vo dvojičke musí dať jasne a zrozumiteľne verbálne najavo, že hod neplatí. Pretekár s hodom mimo sektor je povinný nástrahu urýchlene stiahnuť a nahodiť nanovo. Prípadná zdolaná ryba pri nahodení mimo sektor nie je uznaná. Súperi vo dvojičke sú povinní si vzájomne kontrolovať lov v pridelených štandoch,  informovať sa o neplatných hodoch. Na prípadné neskoršie reklamácie organizačný výbor nebude reagovať. 

Pokiaľ pretekár napíše do svojho alebo súperovho bodovacieho preukazu nepravdivý počet bodov alebo nepravdivý počet rýb, následuje okamžitá diskvalifikácia a vylúčenie z Klubu jazernej prívlače. 

Víťazí pretekár s najväčším súčtom bodov za všetky kolá. V prípade zhodnosti bodov rozhoduje väčší počet víťazstiev. Ďalším parametrom pri zhodnosti bodov a víťazstiev je väčší počet remíz s ulovenou rybou. V prípade zhodnosti bodov, víťazstiev a počtu remíz s rybou rozhoduje počet remíz bez ryby. V prípade zhodnosti bodov, víťazstiev, počtu remíz s rybou a počtu remíz bez ryby, rozhoduje počet ulovených rýb. V prípade aj tejto zhody rozhodne los. Podanie protestu je možné do 10 minút po vyhlásení celkových výsledkov hlavným organizátorom preteku. Protest sa podáva hlavnému rozhodcovi.

12. POVINNÁ RYBÁRSKA VÝBAVA NA PRETEK, MANIPULÁCIA S ULOVENOU RYBOU, ZAKÁZANÉ SPÔSOBY LOVU

Loví sa systémom chyť a pusť. Rybárska udica s očkami do 300 cm dĺžky. Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Záťaž musí byť súčasťou nástrahy. Pretekár je povinný používať silikonový alebo gumový bezuzlový podberák. Bez neho nemôže nastúpiť na pretek. Pretekár je povinný používať háčiky bez protihrotu, ako na nástrahe, s ktorou loví, tak aj na nástrahách na pripravených udiciach. Súperi v dvojičke si navzájom kontrolujú túto povinnosť. Háčik musí prikontrole prejsť bez zadrhnutia tkaninou. V prípade nedodržania tejto povinnosti má pretekár za dané kolo 0 bodov. Na všetkých druhoch nástrahach je povolené použitie iba jednoháčika. Zákaz dvoj a viac háčikov.

Pri manipulácii s ulovenou rybou je zakázané klásť rybu v podberáku na zem, je zakázané dotýkať sa ryby pri odopínaní, v prípade nutnosti je možné rybu v podberáku pridržať rukou zospodu cez sieťku, aby nedošlo k priamemu dotyku s rybou.

Pri porušení sa zdolaná ryba nezapočítava.

Je zakázané používanie všetkých vodných a suchozemských živočíchov ako nástrahy, rastlinných nástrah, napodobneniny ikry, umelá kukurica, cesto, kŕmenie a hádzanie rukou alebo strieľanie prakom čohokoľvek do vody, brodenie,  používať sbirolino, lov na príves, používať protihroty, používať nástrahy, ktoré obsahujú perie, nite, ako prírodné, tak aj umelé, vrátane gumovej striže a kože. Je zakázané používať kombináciu nástrah plandavka + guma, môže sa loviť na uvedené nástrahy iba samostatne. Pri porušení zákazov nasleduje diskvalifikácia v kole a pri následovnom porušení diskvalifikácia v preteku.

13. ĎALŠIE USTANOVENIA

Pretekár je povinný zanechať lovné miesto v čistom stave, nesmie po sebe zanechať žiaden odpad, napr. cigaretové špaky, prázdne plechovky, obaly od nástrah a cigariet a pod.

Pretekári sú povinní dodržiavať zásady fair play. Pri zistení hrubého porušenia týchto zásad, napr. vedome zapísanie nesprávnych údajov do bodovacieho lístka, opustenia preteku bez informovania organizačného výboru, atd., bude pretekár vylúčený z Klubu jazernej prívlače. 

Každý pretekár sa musí chovať a pohybovať v pretekárskom úseku ohľaduplne k ostatným pretekárom a vo svojom okolí udržiavať poriadok. Účastníci sa týchto pretekov zúčastňujú na vlastné nebezpečie a za svoje konanie nesú vlastnú zodpovednosť. Pretekár je prihlásený mailovou prihláškou a zaplatením štartovného. 

Zakazuje sa počas preteku a vyhodnotenia požívať alkoholické nápoje „mimo mieru“, pretekár nesmie svojím správaním narušovať hladký priebeh preteku, rozptyľovať okolitých pretekárov a znižovať dôstojnosť vyhodnotenia preteku. O závažnosti previnenia a následnom disciplinárnom postihu rozhoduje organizačný výbor. 

Zakazuje sa fajčenie počas lovu.

Zakazuje sa počas jedntotlivých kôl príjimať akúkoľvek cudziu pomoc, napr. podávanie nástrah a podberáku, naväzovanie a rozmotávanie, atd. 

Pretekári sú povinní sa zúčastniť celého priebehu pretekov, vrátane žrebovania a vyhodnotenia.

Pretekár je povinný uhradiť štartovné v plnej výške do dátumu uvedenom v propozíciach, v prípade omeškania bude výška štartovného o 10 EUR vyššia.

14. ZÁVER

Účastníci pstruhovej ligy sa riadia súťažnými pravidlami Jazernej pstruhovej ligy a stanovami „Klubu jazernej prívlače“.