Súťažné pravidlá Jazerná pstruhová liga 2018

Trout Area Slovakia“

1. USPORIADANIE PRETEKOV

Všetky preteky organizuje Klub jazernej prívlače na komerčných vodách v spolupráci s majiteľom vody.

Preteká sa na stojatej vode s hlavným zameraním na lov pstruha dúhového.

2. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Pretekár je povinný zúčastniť sa všetkých pretekov, ktoré sú v termínovom kalendári Jazernej

pstruhovej ligy. Na pretekoch sa chytá a boduje podľa propozícií na konkrétny pretek.

3. BODOVANIE DO REBRÍČKA JEDNOTLIVCOV

JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

Poradie je určené najlepším umiestnením pretekára v danom preteku. Výsledné celkové poradie je

dané súčtom umiestnení za najlepších 5 jednotlivých kôl. V prípade neúčasti je pretekárovi za daný

pretek priradené umiestnenie 51. Víťazí pretekár s najnižším celkovým súčtom.

4. POČET PRETEKÁROV JAZERNEJ PSTRUHOVEJ

LIGY

Maximálne 50 pretekárov.

5. ZOSTUPOVÉ PRAVIDLÁ – JAZERNÁ PSTRUHOVÁ

LIGA

V ročníku 2018 vypadávajú z Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári s najvyšším súčtom umiestnení.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje najnižší súčet z 3 najlepších umiestnení v rebríčku

jednotlivcov – pri zhode sa postupuje chronologicky ďalej. Toto pravidlo neplatí na generálneho

sponzora ligy. V takom prípade z ligy zostupujú 4 pretekári, generálny sponzor v lige zostáva.

6. POSTUPOVÉ PRAVIDLÁ – KVALIFIKÁCIA DO

NASLEDUJÚCEHO ROČNÍKA JAZERNEJ

PSTRUHOVEJ LIGY

V ročníku 2019 môžu vstúpiť do Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári, okrem situácie vypadávajúceho

generálneho sponzora, viď bod 5.

Pretekári, ktorí majú záujem o vstup do ročníka 2019 – Klubu jazernej prívlače – vyplnia prihlasovací

formulár a zašlú ho na „Klub jazernej prívlače“ do 1.4.2018. Prihláška je na internetovej stránke „Klubu

jazernej prívlače“.

Kvalifikačné preteky budú zverejnené v termínovom kalendári

Výsledky pretekárov sú sledované samostatne a je vytvorený rebríček postupovej súťaže – kvalifikácie.

Z prihlásených pretekárov postupujú 5 pretekári. Počíta sa súčet 2 najlepších výsledkov z 3 pretekov.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje:

a. najnižší súčet z 2 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov

b. najväčší počet chytených rýb za 2 preteky hodnotené v bode a.

7. TERMÍNOVÝ KALENDÁR JEDNOTLIVÝCH KÔL

JAZERNEJ PSTRUHOVEJ LIGY

Miesta konania pretekov a ich termíny budú zverejnené v dostatočnom predstihu v termínovom

kalendári.

V prípade, že sa pretek z rôznych dôvodov neuskutoční, vedenie „Klubu jazernej prívlače“ rozhodne o

ďalšom postupe.

8. PRIHLÁŠKA NA PRETEKY

Účastník Jazernej pstruhovej ligy sa prihlasuje a uhrádza štartovné na základe propozícii daného

preteku, ktoré sa postupne zverejňujú na www.troutarea.sk. Pokiaľ účastník ligy neuhradí štartovné do

termínu, ktorý je uvedený v propozíciach zaniká mu účasť na danom preteku.

Úhradu štartovného na preteky si hradí pretekár zo svojich vlastných finančných prostriedkov. V

prípade, že pretekár zaplatí štartovné na pretek, preteku sa nezúčastní a neodhlási sa najneskôr do 48

pred začiatkom preteku, štartovné sa nevracia.

9. ČLENSKÝ PRÍSPEVOK (PRIHLÁŠKA) NA ROK 2018

Členský príspevok (prihláška) na rok 2018 – 30 Eur. Členský príspevok treba uhradiť do 31.1.2018.

Zaplatením členského poplatku súhlasí účastník Jazernej pstruhovej ligy so stanovami klubu a

súťažnými pravidlami Trout area Slovakia a zaväzuje sa, že sa nimi bude riadiť.

10. ODHLÁSENIE PRETEKÁRA Z LIGY – ZÁNIK

ČLENSTVA

Pretekárovi, ktorý sa na začiatku súťaže písomne odhlási z Jazernej pstruhovej ligy, alebo neuhradí na

základe súťažných pravidiel do daného termínu štartovné, zaniká mu členstvo v Klube jazernej

prívlače. V súťaži ho nahradí prvý zostupujúci zo súťaže bod. 6.

V ďalších prípadoch sa postupuje chronologicky ďalej. V iných prípadoch rozhodne výbor Klubu

jazernej prívlače.

11. POVINNÁ RYBÁRSKA VÝBAVA NA PRETEK,

MANIPULÁCIA S ULOVENOU RYBOU

Pretekár je povinný používať silikonový alebo gumový bezuzlový podberák. Bez neho nemôže nastúpiť

na pretek.

Pretekár je povinný používať háčiky bez protihrotu, ako na nástrahe, s ktorou loví, tak aj na nástrahách

na pripravených udiciach. Súperi v dvojičke si navzájom kontrolujú túto povinnosť. Háčik musí pri

kontrole prejsť bez zadrhnutia tkaninou. V prípade nedodržania tejto povinnosti má pretekár za dané

kolo 0 bodov.

Pri manipulácii s ulovenou rybou sa doporučuje neklásť rybu v podberáku na zem, ryby sa pri

odopínaní nedotýkať, v prípade nutnosti si rybu v podberáku pridržať rukou zospodu cez sieťku, aby

nedošlo k priamemu dotyku s rybou. V ročníku 2019 bude dané doporučenie povinnosťou.

12. ĎALŠIE USTANOVENIA

Pretekári sú povinní dodržiavať zásady fair play. Pri zistení hrubého porušenia týchto zásad, napr.

vedome zapísanie nesprávnych údajov do bodovacieho lístka, opustenia preteku bez informovania

organizačného výboru, atd., bude pretekár vylúčený z Klubu jazernej prívlače. O závažnosti previnenia

a následnom disciplinárnom postihu rozhoduje organizačný výbor.

Pretekári sú povinní sa zúčastniť celého priebehu pretekov, vrátane žrebovania a vyhodnotenia.

13. ZÁVER

Účastníci pstruhovej ligy sa riadia súťažnými pravidlami Jazernej pstruhovej ligy a stanovami „Klubu

jazernej prívlače“.