Súťažné pravidlá
Jazerná pstruhová liga 2018

„Trout Area Slovakia“

1. Usporiadanie pretekov

Všetky preteky organizuje Klub jazernej prívlače na komerčných vodách v spolupráci s majiteľom vody. Preteká sa na stojatej vode s hlavným zameraním na lov pstruha dúhového.

2. Pravidlá súťaže

Pretekár je povinný zúčastniť sa všetkých pretekov, ktoré sú v termínovom kalendári Jazernej pstruhovej ligy. Do hodnotenia jednotlivcov sa započítava všetkých 6 pretekov.

Na pretekoch sa chytá a boduje podľa propozícií na konkrétny pretek.

3. Bodovanie do rebríčka jednotlivcov Jazernej pstruhovej ligy

Poradie je určené najlepším umiestnením pretekára v danom preteku. Výsledné celkové poradie je dané súčtom umiestnení za všetky jednotlivé kolá. V prípade neúčasti je pretekárovi za daný pretek priradené umiestnenie 51. Víťazí pretekár s najnižším celkovým súčtom.

 

4. Počet pretekárov Jazernej pstruhovej ligy

Maximálne 50 pretekárov.

5. Zostupové pravidlá – Jazerná pstruhová liga

V ročníku 2018 vypadávajú z Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári s najvyšším súčtom umiestnení. Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje najnižší súčet z 3 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov – pri zhode sa postupuje chronologicky ďalej. Toto pravidlo neplatí na generálneho sponzora ligy. V takom prípade z ligy zostupujú 4 pretekári, generálny sponzor v lige zostáva.

6. Postupové pravidlá – kvalifikácia do nasledujúceho ročníka Jazernej pstruhovej ligy

V ročníku 2019 môžu vstúpiť do Jazernej pstruhovej ligy 5 pretekári, okrem situácie vypadávajúceho generálneho sponzora, viď bod 5.

Pretekári, ktorí majú záujem o vstup do ročníka 2019 – Klubu jazernej prívlače – vyplnia prihlasovací formulár a zašlú ho na „Klub jazernej prívlače“ do 1.4.2018. Prihláška je na internetovej stránke „Klubu jazernej prívlače“.

Kvalifikačné preteky budú zverejnené v termínovom kalendári

Výsledky pretekárov sú sledované samostatne a je vytvorený rebríček postupovej súťaže – kvalifikácie. Z prihlásených pretekárov postupujú 5 pretekári. Počíta sa súčet 2 najlepších výsledkov z 3 pretekov.

Pri zhode rovnakých umiestnení rozhoduje:
a. najnižší súčet z 2 najlepších umiestnení v rebríčku jednotlivcov
b. najväčší počet chytených rýb za 2 preteky hodnotené v bode a.

7. Termínový kalendár jednotlivých kôl Jazernej pstruhovej ligy

Miesta konania pretekov a ich termíny budú zverejnené v dostatočnom predstihu v termínovom kalendári.

V prípade, že sa pretek z rôznych dôvodov neuskutoční, vedenie „Klubu jazernej prívlače“ rozhodne o ďalšom postupe.

8. Prihláška na preteky

Účastník Jazernej pstruhovej ligy sa prihlasuje a uhrádza štartovné na základe propozícii daného preteku, ktoré sa postupne zverejňujú na www.troutarea.sk. Pokiaľ účastník ligy neuhradí štartovné do termínu, ktorý je uvedený v propozíciach zaniká mu účasť na danom preteku.

Úhradu štartovného na preteky si hradí pretekár zo svojich vlastných finančných prostriedkov. V prípade, že pretekár zaplatí štartovné na pretek, preteku sa nezúčastní a neodhlási sa najneskôr do 48 pred začiatkom preteku, štartovné sa nevracia.

9. Členský príspevok (prihláška) na rok 2018

Členský príspevok (prihláška) na rok 2018 – 30 Eur. Členský príspevok treba uhradiť do 31.1.2018.

10. Odhlásenie pretekára z ligy – zánik členstva

Pretekárovi, ktorý sa na začiatku súťaže písomne odhlási z Jazernej pstruhovej ligy, alebo neuhradí na základe súťažných pravidiel do daného termínu štartovné, zaniká mu členstvo v Klube jazernej prívlače. V súťaži ho nahradí prvý zostupujúci zo súťaže bod. 6.

V ďalších prípadoch sa postupuje chronologicky ďalej. V iných prípadoch rozhodne výbor Klubu jazernej prívlače.

11. Povinná rybárska výbava na pretek, manipulácia s ulovenou rybou

Pretekár je povinný používať silikonový alebo gumový bezuzlový podberák. Bez neho nemôže nastúpiť na pretek.

Pretekár je povinný používať háčiky bez protihrotu, ako na nástrahe, s ktorou loví, tak aj na nástrahách na pripravených udiciach. Súperi v dvojičke si navzájom kontrolujú túto povinnosť. Háčik musí pri kontrole prejsť bez zadrhnutia tkaninou. V prípade nedodržania tejto povinnosti má pretekár za dané kolo 0 bodov.

Pri manipulácii s ulovenou rybou sa doporučuje neklásť rybu v podberáku na zem, ryby sa pri odopínaní nedotýkať, v prípade nutnosti si rybu v podberáku pridržať rukou zospodu cez sieťku, aby nedošlo k priamemu dotyku s rybou. V ročníku 2019 bude dané doporučenie povinnosťou.

12. Ďalšie ustanovenia

Pretekári sú povinní dodržiavať zásady fair play. Pri zistení hrubého porušenia týchto zásad, napr. vedome zapísanie nesprávnych údajov do bodovacieho lístka, opustenia preteku bez informovania organizačného výboru, atd., bude pretekár vylúčený z Klubu jazernej prívlače. O závažnosti previnenia a následnom disciplinárnom postihu rozhoduje organizačný výbor.

Pretekári sú povinní sa zúčastniť celého priebehu pretekov, vrátane žrebovania a vyhodnotenia.

13. Záver

Účastníci pstruhovej ligy sa riadia súťažnými pravidlami Jazernej pstruhovej ligy a stanovami „Klubu jazernej prívlače“.